Slovníček pojmů pro lepší orientaci nejen v cenové nabídce

Na blog pro Vás píše:

Picture of Ing. Petr Blažek
Ing. Petr Blažek

Jednatel společnosti. Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1103714.

dokumentace architekti blog

Jasný přehled a vysvětlení nejčastějších pojmů, s kterými se budete v celém průběhu naší spolupráce setkávat.

PRŮZKUMNÉ PRÁCE

Mezi průzkumné práce patří následující posudky, průzkumy a studie:

1. Radonový index pozemku

Radon je nebezpečný radioaktivní plyn obsažený v zemské půdě. Radonový index je hodnota, která nám říká, jaký je stupeň rizika v místě stavby = jak moc proniká radon z podloží do samotné stavby. Díky výsledné hodnotě můžeme navrhnout vhodná protiradonová opatření, izolaci, s kterou budete mít zdraví bezpečné bydlení.

2. Inženýrskogeologický průzkum (IG)

Průzkum, který nám podává informace o tom, co přesně se skrývá pod povrchem stavebního pozemku – jaká je únosnost půdy, jak moc je půda kamenitá, sypká, jílovitá, jaká je hladina podzemní vody, … Geologický průzkum je nejen nutný požadavek zákona, ale i jedním z hlavních podkladů pro statika a klíčovým prvkem pro základy Vašeho domu. Díky znalostem o půdě nebudou základy poddimenzované nebo předimenzované (nebudete platit více než je potřeba).

3. Hydrogeologický posudek (HG)

V rámci legislativy máte povinnost na svém pozemku likvidovat dešťovou vodu – co naprší na Váš dům a zpevněné plochy, to musí zůstat na Vašem pozemku. Na základě posudku zjišťujeme, zda vůbec dokážeme splnit legislativní požadavek na zasakování dešťové vody zpátky do země. Pokud ano, navrhujeme kde přesně na pozemku zasakovat a jakým způsobem (zasakovací drény, studny a další opatření).

Hydrogeologický posudek je podkladem i pro případné dotace, jako například Dešťovka – vodu pak můžete využít pro zalévání, splachování atd. 

4. Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu pozemku

Podklad nutný pro architektonickou studii a stavební povolení. Získáváme díky němu přesné informace o tvaru, rozměrech a viditelných prvcích na pozemku. Tzn. víme, kde jsou hranice pozemku, kde jsou ploty sousedů a jestli náhodou nestojí na Vašem pozemku, jak se pozemek svažuje, kde jsou uzávěry vody, plynu, … a kde přesně jsou silnice vůči Vašemu pozemku atd.

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Studie, která na základě všech výše uvedených průzkumů, posudků, studií a společných hloubkových rozhovorů prověřuje možnosti, nastiňuje varianty a následně vybírá pro Vás to nejvhodnější řešení. Architektonická studie tak řeší např. vnější vzhled, orientaci, vnitřní dispozice a umístění Vašeho domu na pozemku. Propojuje praktické prvky s těmi pocitovými a zároveň hlídá všechny předpisy, finance ap. Vy tak získáváte první návrh na bydlení Vašich snů a banka z vycházejícího hrubého rozpočtu podklady pro finanční odhad Vaší hypotéky. 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

1. Technická zpráva

Dokument, který obsahuje průvodní zprávu (identifikační údaje, údaje o území stavby, údaje o samotné stavbě, …) a souhrnou technickou zprávu (popis územní stavby, celkový popis stavby, připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, …).

2. Situační výkresy

Dokumenty, které znázorňují vztah vašeho budoucího domu k okolním objektům. Patří mezi ně:

  • Situační výkres širších vztahů – slouží k celkové orientaci a ukazuje širší okolí Vaší budoucí stavby.
  • Katastrální situační výkres – slouží k zakreslení stavebního pozemku a umístění Vaší budoucí stavby včetně vazeb na okolí (čísla a hranice parcel a majetkoprávní vztahy).
  • Koordinační situační výkres –  slouží primárně pro zakreslení stavby na pozemku s vyznačením odstupů od hranic sousedních pozemků a staveb na nich umístěných. Stejně tak se do něj zakreslují doplňkové stavby (bazény, altány, kůlny, …) atd. 
  • Speciálně situační výkresy – zpracovávají se v případě speciálních požadavků, např. situační výkresy pro podpisy sousedů, při odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF situace), u staveb v požárně nebezpečném prostoru (PNP).

3. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Podle zákona je součástí této dokumentace:

3. 1. Architektonicko-stavební část

Technické a stavební řešení Vašeho domu, a to ve formě technické zprávy a stavební výkresové dokumentace. Ta obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží, výkresy základů a schémata stropních konstrukcí. Dále např. výkresy krovu, pohled na střešní rovinu, řez/řezy objektem, pohledy na stavbu a situační výkresy. 

Architektonicko-stavební část není podklad pro samotnou realizaci Vašeho domu. Tím je až dokumentace pro provedení stavby, která se řeší v další fází, a to po dohodě s realizační firmou.

3. 2. Stavebně-konstrukční část (statické posouzení a návrh) 

Hodnotí stav a bezpečnost konstrukce domu. Obsahuje technickou zprávu a vykresovou dokumentaci – posouzení a návrh krovu, stropů a základů, ocelových výměn atd. Součástí je i tzv. dílenská dokumentace – přesné výkresy ocelových konstrukcí, armovací výkresy věnců, stropních konstrukcí, …

3. 3. Požárně-bezpečnostní řešení stavby

Dokument, ve kterém se detailně rozepisují preventivní protipožární opatření Vašeho domu a jeho vliv na okolí (únikové východy, odolnost stavebních konstrukcí, požární technika, …). 

3. 4. Technika prostředí staveb (technická zařízení budov – TZB)

Dokumenty, které řeší vodovod, kanalizaci, vytápění a větrání ve Vašem domě a stejně tak přípojky a venkovní rozvody vody, plynu a odvody/zasakování dešťových a splaškových vod. Spadá sem i připojení silnoproudé elektrotechniky.

3. 5. Průkaz energetické náročnosti budov a posouzení skladeb konstrukcí

Dokument, který vyjadřuje celkovou spotřebu energie Vašeho budoucího domu (energie na vytápění, umělé osvětlení, ohřev teplé vody atd.). Na základě tohoto posouzení se stavba kategorizuje do příslušného označení A-G, kdy A = mimořádně úsporná stavba a G = mimořádně nehospodárná stavba. Součástí zpracování je i návrh a posouzení skladeb konstrukcí (šíření vlhkosti a tepla konstrukcí).

3. 6. Projekt elektroinstalace a hromosvodu (součást TZB)

Dokumenty, ve kterých je zpracovaná část elektroinstalace Vašeho domu a návrh hromosvodu. Dále pak umístění zásuvek, světel, případných rozvaděčů atd.   

3. 7. Inženýrská činnost (zastoupení v jednání s úřady a dotčenými orgány)

Vy tak neřešíte téměř nic. My za Vás „oblítáme”, vyřídíme a zajistíme vše co jde – veškeré plné moci, posudky, smlouvy, cenové nabídky, souhlasy, stanoviska, vyjádření a rozhodnutí od dotčených orgánů. Těmi jsou stavební úřad, správce vodovodu/kanalizace, Správa silnic, Policie ČR, hygienická stanice, obec, Lesy ČR, magistrát města atd.

Jediné co řešíte Vy, tak je žádost na ČEZ/E.ON kvůli připojení, souhlasy od sousedů, případně souhlasy s přesahem požárně nebezpečného prostoru domu. Dále jen maximálně podepisujete potřebné smlouvy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
plany domov architekti blog
Kdy se vyplatí katalogové řešení za pár tisíc

Konečně se vám podařilo sehnat vysněný pozemek. Rýsuje se pohádkové bydlení. Stačí jen zhmotnit představy ve skutečnost. Prvním krokem před započetím výstavby je vytvoření projektu. Na co při tom hledět? Kdy se vám vyplatí levný projekt nebo katalogové řešení? A co tyto přístupy s sebou (ne)přináší?

Čti více »